Polyporus (shrnutí článků)

Vědecké studie týkající se Polyporu

Ledviny a diuréza

Nejvýraznějším působením Polyporu je jeho vliv na močové cesty. Má jednak účinky močopudné, jednak ochranné. U mnohých stavů spojených s tvorbou otoků, zadržováním tekutin či u vysokého krevního tlaku je nutné podpořit diurézu.

Jeho močopudné vlastnosti jsou dány obsahem triterpenů ‒ ergonu, ergosterolu a d-mannitolu a zakládají se na zvýšené exkreci vody a antialdosteronových účincích. Nejsilnějším diuretikem je pak z těchto tří ergon. V jiné studii na krysách se ukázalo, že ergon může zvednout diurézu až o více než 60% a dokáže tlumit aldosteronovou aktivitu. Aldosteron je hormon, který působí proti vylučování moči, jelikož podporuje zpětnou resorpci sodíku, jenž s sebou táhne i vodu, a to v neprospěch draslíku, který je více vylučován.

Ochranné ledvinové funkce jsou pak ověřené např. v případě tvorby kalcium oxalátových kamenů. Kdy prostředek obsahující krom jiného i Polyporus snižuje jejich produkci, i když neinhibuje jejich růst, pokud už jsou vytvořeny. Vytvořené kameny často poškozují a dráždí ledvinnou tkáň, mohou působit záněty aj.

Další produkt obsahující i Polyporus dokáže chránit ledviny v případě diabetu. Vysoká hladiny cukrů poškozuje cévy i ledviny a pacienti často končí na dialýze. Pokus byl prováděn na myších, kdy se prokázalo, že podávání přípravku s podílem Polyporu snižuje, až zastavuje intenzitu fibrotizace ledvinné tkáně, dokonce i odbourává extracelulární matrix a snižuje zánět.

Bioactivity-directed isolation, identification of diuretic compounds from Polyporus umbellatus. Zhao Y.Y, Xie R.M, Chao X, Zhang Y, Lin RC, Sun W.J. J Ethnopharmacol. 2009;126(1):184-7. Yuan D, Mori J, Komatsu KI, Makino T, Kano Y. An anti-aldosteronic diuretic component (drain dampness) in Polyporus sclerotium. Biol Pharm Bull. 2004 Jun;27(6):867-70.

Chen YC, Ho CY, Chen LD, Hsu SF, Chen WC.Wu-Ling-San Formula Inhibits the Crystallization of Calcium Oxalate In Vitro. Am J Chin Med. 2007;35(3):533-41. Jung Joo Yoon, Yun Jung Lee, So Min Lee, Dae Gill Kangand Ho Sub Lee. Oryeongsan suppressed high glucose-induced mesangial fibrosis. BMC Complementary and Alternative Medicine 2015, 15:30

Protirakovinné účinky

Počty pacientů trpících nějakou formou rakoviny přibývá. Polyporus dokáže potlačit nádorové bujení vícero způsoby. Většina pokusů se odehrává na buněčných kulturách či laboratorních zvířatech, přesto se některé pokusy dostaly i na pole klinické.

Potlačení rakovinného bujení dokáže Polyporus zajistit pomocí posílení funkce imunitního systému, a to hlavně vrozené složky. Polysacharidy, tedy glukany, dokáží stimulovat např. TLR receptory, které aktivují a posilují odpověď imunitních buněk, makrofágů, dendritických buněk aj.

Krom toho má Polyporus přímý účinek na rakovinné buňky, tyto pokusy se provádějí přímo na buněčných kulturách. Navozuje apoptózu, snižuje životaschopnost rakovinných buněk a omezuje mutagenezi. Např. u leukemických buně snižuje viabilitu až o 45% a inhibuje mutagenezi po podání 2-nitrofuranu a azidu sodíku u bakterií Salmonella typhi murium. V případě hepatocelulárního karcinomu ergon blokuje/zastavuje buněčný cyklus ve fázi G2/M, tj. buněčné dělení, takže se rakovinné buňky nemnoží. Navíc dochází k poškození buněk, dochází ke kondenzaci chromatiku, fragmentaci jádra…, dochází k apoptóze, neboť jsou aktivovány proapoptotické mechanismy ‒ snížení funkce Bcl-2, zvýšení aktivity kaspáz, Bax atd.

V humánní medicíně se potvrdila schopnost Polyporu snížit riziko recidivy rakoviny močového měchýře. V případě užívání Polyporu byla recidivy 34,9%, zatímco při léčbě mytomicinem C 52,6%.

V případě jednoho z pokusů na krysách, u nichž se rozvinulo rakovinné bujení po podání N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)-nitrosaminu, se zjistilo, že vodný extrakt dokáže inhibovat karcinogenezi, pokud jim je Polyporus podáván orálně, a to již při dávce 50 mg/kg.

TLR4-mediated activation of macrophages by the polysaccharide fraction from Polyporus umbellatus(pers.) Fries. Li X, Xu W. J Ethnopharmacol. 2010 Epub.

Polysaccharide purified from Polyporus umbellatus (Per) Fr induces the activation and maturation of murine bone-derived dendritic cells via toll-like receptor 4. Li X, Xu W, Chen J. Cell Immunol. 2010;265(1):50-6.

Yang D, Li S, Wang H, Li X, Liu S, Han W, Hao J, Zhang H.Prevention of postoperative recurrence of bladder cancer: a clinical study. Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 1999;37(8):464-5.

Zhang G, Zeng X, Li C, Li J, Huang Y, Han L, Wei JA, Huang H. Inhibition of urinary bladder carcinogenesis by aqueous extract of sclerotia of Polyporus umbellatus fries and polyporus polysaccharide. Am J Chin Med. 2011;39(1):135-44.

Lee, J.W. Shin, Y.J.Cho, D.J.;Lim, H.J.;Lee, Y.K. Choi, W.E. Antitumor and Antimutagenic Effect of the Proteinpolysaccharides from Polyporus umbellatus  

Zhao YY, Shen X, Chao X, Ho CC, Cheng XL, Zhang Y, Lin RC, Du KJ, Luo WJ, Chen JY, Sun WJ. Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one induces G2/M cell cycle arrest and apoptosis in human hepatocellular carcinoma HepG2 cells. Biochim Biophys Acta. 2011;1810(4):384-90.

Imunitní systém

Hlavní složkou medicinálních hub, která má imunostimulační účinky jsou beta glukany, jež se v hojné míře nacházejí i v Polyporu.

Jejich stimulační funkce se projevuje např. vázáním se na receptor TLR-4, jak je tomu v případě pokusů s dendritickými buňkami z kostní dřeně. Polyporus u nich podporuje dozrávání, tedy i plnou funkčnost, schopnost stimulovat další buňky imunitního systému, hlavně T lymfocyty, díky zvýšené expresi CD86, interleukinu 12 atd.

Polyporus stimuluje i makrofágy a zlepšuje jejich funkce, např. produkci NO a cytokinů jako TNF-α, IL-1β, což vede k celkovému posílení imunitní odpovědi.

Posílení odpovědi imunitního systému je nejvíce potřebné v boji proti infekcím či rakovinnému bujení.

Krom aktivačních schopností vykazuje Polyporus i imunosupresní účinky, což je potřebné u autoimunitních či alergických nemocí. Tuto schopnost má např. polyporoid. Pokus byl proveden na myších, u nichž byl vyvolán zánět podáním TPA, podání Polyporu zánětlivou reakci utlumilo. Stejně tak je tomu u myší, které jsou alergizovány ovalbuminem. U těchto myší Polyporus snížil produkci pro alergen specifický protilátek IgE, ale také dokázal tlumit oddálený typ alergií.

Dai H, Han XQ, Gong FY, Dong H, Tu PF, Gao XM.Structure elucidation and immunological function analysis of a novel β-glucan from the fruit bodies of Polyporus umbellatus (Pers.) Fries. Glycobiology. 2012 Dec;22(12):1673-83.

Li X, Xu W, Chen J. Polysaccharide purified from Polyporus umbellatus (Per) Fr induces the activation and maturation of murine bone-derived dendritic cells via toll-like receptor 4. Cell Immunol. 2010;265(1):50-6.

Li X, Xu W. TLR4-mediated activation of macrophages by the polysaccharide fraction from Polyporus umbellatus(pers.) Fries. J Ethnopharmacol. 2011;135(1):1-6.

Sun Y, Yasukawa K. New anti-inflammatory ergostane-type ecdysteroids from the sclerotium of Polyporus umbellatus. Bioorg Med Chem Lett. 2008;18(11):3417-20.

Babakhin AA, Majoul LA, Vedernikov AA, Leskov VP, Pisarev VM, Babakhin AA, Logina NYu, Gushchin IS, Nolte H, DuBuske LM. In vivo and in vitro immunomodulation induced by the extract of the mycelium fungus Polyporus squamosus. Allergy Asthma Proc. 1997;18(5):301-10.

Protivirové a antibakteriální účinky

Polyporus posiluje imunitní systém, tím i schopnost vypořádat se s infekcemi.

Dokáže však ovlivnit i průběh chronických infekcí, jakou je hepatitida B. Prováděly se pokusy na 90 pacientech s chronickou hepatitidou B, u nichž docházelo k replikaci viru, a játra vykazovala poškození, zvýšily se hodnoty ALT. U pacientů, jimž byl podáván Polyporus, došlo po 3 měsících léčby ke zlepšení stavu jater až z 60% a k negativnímu výsledku HBeAg (ukazuje na aktivitu, replikaci viru) u 25%. Pokud byl podáván Polyporus s Salvia miltiorrhizae, byly hodnoty 83,3%a 66,7%.

Další klinická studie ukazuje, že podáváním Polyporu se snižuje i HBV DNA, což je známka virémie.

Nejen virové infekce jsou ovlivnitelné Polyporem, podléhají mu i bakterie. Inhibuje aktivitu a dělení „zlatého stafylokoka“ či E. coli.

Xiong LL. Therapeutic effect of combined therapy of Salvia miltiorrhizae and Polyporus umbellatus polysaccharide in the treatment of chronic hepatitis B. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 1993;13(9):533-5, 516-7.

Liu J, McIntosh H, Lin H. Chinese medicinal herbs for chronic hepatitis B: a systematic review. Liver. 2001;21(4):280-6.

Ye Sun,Xiaoyan ZhouPurification, initial characterization and immune activities of polysaccharides from the fungus, Polyporus umbellatus. Food Science and Human Wellness Volume 3, Issue 2, June 2014, Pages 73–78.

Růst vlasů

Polyporus dokáže stimulovat tvorbu vlasů. Toto bylo testováno na myších, kterým byly odstraněny telogenní chlupy (ve fázi vypadávání) na zádech. Testovaný výtažek z Polyporu obnovil jejich růst, za což jsou patrně odpovědné tyto složky acetosyringonu, polyporusteronu A a polyporusteronu B.

Inaoka Y, Shakuya A, Fukazawa H, Ishida H, Nukaya H, Tsuji K, Kuroda H, Okada M, Fukushima M, Kosuge T. Studies on active substances in herbs used for hair treatment. I – IV. Effects of herb extracts on hair growth and isolation of an active substance from Polyporus umbellatus F. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1994;42(3):530-3.

Ochrana jater

Ačkoli mají játra obrovskou regenerační schopnost, jsou i snadno zranitelná. Mnohé stimuly, např. léky, aflatoxiny, viry v nich mohou započít fibrotický proces, který může vést v cirhózu a k jaternímu selhání.

Polyporus se osvědčil jako možný ochranný prvek jaterní tkáně. U krys byla pomocí podání tetrachlormetanu indukována fibróza jater. Poté začal být podáván Polyporus po dobu 9 týdnů, dle parametrů ALT, AST, histologického rozboru aj. se zjistilo, že nedošlo k výraznému nárůstu koncentrace jaterních enzymů v krvi, byla i nižší fibrotizace jaterní tkáně, díky snížení syntézy kolagenu, oproti myším, jimž Polyporus podán nebyl.

I ostatní pokusy s tetrachloemetanem ukazují na účinnost Polyporu v protekci jater.

Kang Peng, Lv ShuLan, Wang Xiao, Yan, Sun Li Jie, Yu Jian

Wu, Zhao Yong Hua, Li Shu Chen. Polyporus umbellatus polysaccharides ameliorates carbon tetrachloride-induced hepatic injury in mice. African Journal of Pharmacy and Pharmacology Vol. 6(37), pp. 2686-2691,8.

Zou YH, Yang Y, Li J, Wu Q, Li WP, Lu JT, Roberts MS. Potential therapeutic effects of a traditional Chinese formulation, BJ-JN, on liver fibrosis induced by carbon tetrachloride in rats. J Ethnopharmacol. 2008;120(3):452-7.

Aktivní principy a oblasti použití

Zlepšení diurézy a použití u urogenitálních infekcí

Polyporus umbellatus je používána u infekcí urogenitálního traktu hlavně ze dvou důvodů: za prvé, tato medicinální houba prokázala antibiotický účinek tím, že umožňuje nalezení patogenních bakterií cíleným způsobem. To je zejména pravdivé u chlamydiových infekcí. Za druhé, byl zdokumentován diuretický účinek určitých složek, zejména ergonu (ergostatetraenon), základní látky ze sklerocia, která slouží jako antagonista aldosteronu. Hormon aldosteron podporuje opakované vstřebávání sodíku a vyměšování draslíku. Inhibicí aktivity aldosteronu je tento účinek obrácen a vede ke zvýšení vyměšování vody bez zvýšení vyměšování draslíku – to je jasná výhoda v porovnání s léčebnými diuretiky, které rychle přinášejí nedostatek draslíku.

Posílení imunitního systému

Pokusy již prokázaly, že polysacharidy v Polyporus umbellatus mohou posílit všeobecnou imunitní činnost. Speciální triterpeny, nazývané polyporusterony A a B, také vykazují silný antioxidační účinek. Zejména polyporusteron B je účinný radiální interceptor. Díky tomu je houba zajímavá nejen pro všeobecnou imunomodulaci, ale také jako cílená podpora, pokud je součástí nádorové terapie.

Vypadávání vlasů a poruchy růstu vlasů

Acetosyringon a 3,4-dihydroxybenzaldehyd byly identifikovány jako další látky obsažené v Polyporus. Tyto aktivní složky jsou pravděpodobně schopné stimulovat růst nových vlasů. Přesný mechanismus, který je za toto odpovědný, však ještě není znám.

Podpora rekonvalescence u poruch jater

Existují indikace, že Polyporus umbellatus má terapeutický účinek, pokud je užíván při poruchách jater. Bylo například prokázáno, že léčba s Polyporus po třech měsících významně zlepšila laboratorní parametry u pacientů s chronickou hepatitidou B. Studie také ukázala, že tato houba má rakovinu potlačující účinek u jaterních nádorů. Kromě toho se zdá, že Polyporus je schopna stabilizovat imunologický výkon v případě poškození jater.

Vědecké články o Polyporu

Polyporus a nově nalezený polysacharid s antioxidačními vlastnostmi

Polyporus a Reishi bojují s rakovinou prsu

Visited 175 times, 1 visit(s) today

Write A Comment