Maitake (shrnutí článků)

Vědecká studie týkající se Maitake

Rakovina

Maitake je díky vysokému obsahu bioaktivních složek velmi úspěšná v ovlivňování rakovinného bujení.

Její účinky se odvíjejí od schopnosti posilovat imunitní odpověď a přímého působení na rakovinné buňky. Krom jiného působí i na neoangiogenezi, již tlumí, tím zmenšuje přísun živin k tumoru a zároveň jeho možnost metastazovat krevní cestou.

Proběhlo mnoho studií přinášejících výsledky dokládající pozitivní vliv Maitake.

Např. při klinických studiích u pacientů trpících rakovinou prsů, jater, plic se popisuje synergický efekt Maitake s klasickou léčbou, např. podávání D frakce z Maitake a mitomycinu, pak je možné dávku cytostatik snížit. U pacientů se často setkáváme se zvýšením hladiny IL-2  a zvýšení počtu T lymfocytů. Navíc je podávání Maitake také spojeno se zmírněním nežádoucích účinků chemoterapie, jako je zvracení, nevolnost, ztráta vlasů atd.

Mnohé pokusy se provádí přímo na buněčných kulturách rakovinných buněk, např. u ledvinných rakovinných buněk došlo v přítomnosti Maitake ke snížení viability a smrti rakovinných buněk, a to již do 24 hodin. U těchto buněk je zastaven buněčný cyklus, tj. dělení, je nastartována apoptóza, zvyšuje se aktivita proapoptotického proteinu Bax a je potlačená aktivita protiapoptotického proteinu Bcl-2.

V neposlední řadě se pokusy opírají o laboratorní zvířata. V jedné ze studií byla použita kombinace D frakce a chemoterapie. U těchto myší, jež měly karcinom plic, došlo ke zvýšení počtu NK buněk, T lymfocytů i makrofágů. Dochází i ke zmenšení nádorové masy.

Kodama N, Komuta K, Nanba H. Can Maitake MD-fraction aid cancer patients? Alt Med Rev. 2002;(7)3:236-9

Mayell M. Maitake extracts and their therapeutic potential – A review. Alt Med Rev, 2001;6(1)

Kodama N, Murata Y, Asakawa A, Inui A, Hayashi M, Sakai N, Nanba H. Maitake D-Fraction enhances antitumor effects and reduces immunosuppression by mitomycin-C in tumor-bearing mice. Nutrition. 2005;21(5):624-9.

Alexander B, Fishman AI, Eshghi M, Choudhury M, Konno S. Induction of cell death in renal cell carcinoma with combination of D-fraction and vitamin C. Integr Cancer Ther. 2013;12(5):442-8.

Kodama N, Komuta K, Nanba H. Effect of Maitake (Grifola frondosa) D-Fraction on the activation of NK cells in cancer patients. J Med Food. 2003 Winter;6(4):371-7.

Wang Y, Shen X, Liao W, Fang J, Chen X, Dong Q, Ding K. A heteropolysaccharide, L-fuco-D-manno-1,6-α-D-galactan extracted from Grifola frondosa and antiangiogenic activity of its sulfated derivative. Carbohydr Polym. 2014;101:631-41.

Antiinfekční účinky

Všechny houby jsou známé svými antiinfekčními účinky, které jsou opět dány souběhem dvou faktorů, aktivace imunitního systému a přímého působení na infekční agens.

Z virů, které dokáže tlumit Maitake, můžeme jmenovat např. HIV. Byly prováděny i klinické studie na pacientech. Sledoval se počet CD4+ lymfocytů, který u nemocných prudce klesá, virová zátěž, symptomy patřící k nemoci, přidružené nemoci a subjektivní pocit… u mnohých testovaných došlo ke zvýšení počtu CD4+ lymfocytů, stejně tak u některých došlo ke snížení virové zátěže, a valná část se subjektivně při podávání Maitake cítila lépe. Je možné říci, že posílení imunitního systému ochrání pacienty před dalšími infekcemi, ke kterým jsou velmi náchylní.

I v případě hepatitidy B má Maitake velmi pozitivní vliv. Zvláště je-li kombinována s interferonem alfa, který patří mezi standardní léčbu. V takovém případě dochází k výraznému snížení replikace viru, virové aktivity, tudíž i ke zlepšení stavu pacienta a ochraně jaterní tkáně.

Do třetice je možné jmenovat herpetický virus. Protein obsažený v Maitake dokáže v pokusech in vitro inhibovat replikaci viru. Pokud je podán v dostatečné koncentraci dokáže snížit vážnost virové blefaritidy, neovaskularizace a poničení rohovky u infikovaných myší.

Nejen viry, jsou to i bakterie, které Maitake dokáže ovlivnit, a snížit jejich dopady na zdraví i život. Testy se prováděly u infekcí listerií a MRSA, methicilin rezistentního stafylokoka. Myši byly nakaženy těmito patogeny. Bez léčby tyto zahynuly do tří dní. Pokud ovšem dostávaly D frakci z Maitake, přežilo až 60% myší do 10. dne. Další zkoumání pak ukázala, že léčené myši mají mnohem vyšší aktivitu makrofágů, je vyšší tvorba IL-1 atd.

Hiroaki Nanba, Noriko Kodama, Douglas Schar,  Denise Turner Effects of Maitake (Grifola frondosa) glucan in HIV-infected patients. Mycoscience 2000, Volume 41, Issue 4, pp 293-295.

Gu CQ, Li J, Chao FH. Inhibition of hepatitis B virus by D-fraction from Grifola frondosa: synergistic effect of combination with interferon-alpha in HepG2 2.2.15. Antiviral Res. 2006 Nov;72(2):162-5.

Chang-Qing Gu, Jun-Wen Li, Fuhuan Chao, Min Jin, Xin-Wei Wang, Zhi-Qiang Shen. Isolation, identification and function of a novel anti-HSV-1 protein from Grifola frondosa. Antiviral Research. Volume 75, Issue 3, 2007, 250–257.

Noriko Kodama, Maho Yamada and Hiroaki Nanba. Addition of Maitake D-fraction Reduces the Effective Dosage of Vancomycin for the Treatment of Listeria-Infected Mice Jpn. J. Pharmacol. 87, 327 – 332 (2001).

Diabetes, cukrovka

Léčba diabetu spočívá hlavně ve snaze snížit hladinu cukru v krvi, lze toho dosáhnout mnoha způsoby, dietou, farmaky či podáváním inzulinu.

I Maitake ale dle různých studií dokáže snížit glykémii.

Nejčastěji se pokusy provádí na laboratorních hlodavcích, u nichž je indukován rozvoj diabetu. Snížení glykémie jde často ruku v ruce i se snížením hladin lipidů. Zjistilo se, že Maitake tlumí aktivitu alfa glukosidázy i alfa amylázy, snižuje koncentraci glykovaného hemoglobinu aj. Krom snížení aktivity enzymů souvisejících s diabetem má Maitake také ochranný vliv na slinivku, nedochází k destrukci β buněk produkujících inzulin, to je dáno také její schopností neutralizovat volné radikály.

Maitake také dokáže zvýšit citlivost tkání na inzulin, neboť je to velmi často právě inzulinorezistence, která stojí za diabetem II typu.

Efekt snížení glykémie se prokázal i v jedné malé klinické studii, kam bylo zařazeno 5 pacientů s diabetem II typu. U jednoho pacienta se při užívání Maitake podařilo dostat nemoc pod kontrolu a odstranit tak medikaci. U zbylých došlo k 30% poklesu cukrů v krvi.

Anticancer and hypoglycemic effects of Polysaccharides in edible and medicinal Maitake mushroom [Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S. F. Gray] Konno S et al. Int J Med Mushr 4:3

Shen KP, Su CH, Lu TM, Lai MN, Ng LT. Effects of Grifola frondosa non-polar bioactive components on high-fat diet fed and streptozotocin-induced hyperglycemic mice. Pharm Biol. 2014:1-5.

Su CH, Lu TM, Lai MN, Ng LT. Inhibitory potential of Grifola frondosa bioactive fractions on α-amylase and α-glucosidase for management of hyperglycemia. Biotechnol Appl Biochem. 2013 Jul-Aug;60(4):446-52.

Lei H, Zhang M, Wang Q, Guo S, Han J, Sun H, Wu W. MT-α-glucan from the fruit body of the maitake medicinal mushroom Grifola frondosa (higher Basidiomyetes) shows protective effects for hypoglycemic pancreatic β-cells. Int J Med Mushrooms. 2013;15(4):373-81.

Lipidy, kardiovaskulární systém, váha

Zvýšená hladina cholesterolu a lipidů je v současné době velkým problémem. Roli v tom samozřejmě sehrává i nesprávné složení stravy. Vzhledem k tomu, že je zde souvislost mezi lipidy a rozvojem kardiovaskulárních nemocí a zvýšením hmotnosti, je nutné lipidy v krvi snižovat. S tím pomáhá i Maitake. Ve studích se opakovaně prokazuje její hypolipidemický potenciál.  Např. u myší či krys, jež jsou krmeny vysokocholesterolovou dietou se po přidání Maitake do stravy dostavuje snížení hladiny celkového cholesterolu v krvi, ale také cholesterolu v játrech, koncentrace triglyceridů, LDL, fosfolipidů atd.

Maitake také snižuje endogenní produkci cholesterolu. Nedochází k výraznému zvýšení hmotnosti jater, což nasvědčuje tomu, že v přítomnosti Maitake nedochází k akumulaci tuků v těle, neboť zvyšuje jejich vylučování.

Anti-hyperliposis effect of Maitake fruit body (Grifola frondosa) Kubo K, Nanba H. Biol Pharm Bull. 1997;20:781-785

Sato M, Tokuji Y, Yoneyama S, Fujii-Akiyama K, Kinoshita M, Chiji H, Ohnishi M.

Effect of dietary Maitake (Grifola frondosa) mushrooms on plasma cholesterol and hepatic gene expression in cholesterol-fed mice. J Oleo Sci. 2013;62(12):1049-58.

Kah-Hui Wong, Murali Naidu, Pamela David, et al., “Peripheral Nerve Regeneration Following Crush Injury to Rat Peroneal Nerve by Aqueous Extract of Medicinal Mushroom Hericium erinaceus. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2011, Article ID 580752, 10 pages, 2011.

Vysoký krevní tlak

Zvýšení krevního tlaku je možné dát i do přímé souvislosti s diabetem, vysokou hladinou cholesterolu atd. Tyto Maitake ovlivňuje, tudíž se podílí na snižování krevního tlaku touto cestou. Jedna studie však ukázala, že ačkoli v jejím průběhu nedošlo u pokusných zvířat ke změně hladin lipidů, došlo u nich ke snížení krevního tlaku. To nahrává možnosti, že Maitake ovlivňuje krevní tlak i jinými mechanismy.

Adachi K, Nanba H, Otsuka M, Kuroda H. Blood pressure lowering activity present in the fruit body of Grifola frondosa (maitake). Chen Pharm Bull. 1988;36:1000-1006.

Kabir Y, Yamaguchi M, Kimua S. Effect of shiitake (Lentinus edodes) and maitake (Grifola frondosa) mushrooms on blood pressure and plasma lipids in spontaneously hypertensive rats. J Nutr Sci Vitaminol. 1987;33:341-346. Kabir Y, Kimura S. Dietary mushrooms reduce blood pressure in spontaneously hypertensive rats (SHR). J Nutr Sci Vitaminol. 1989;35:91-94.

Váha

Kontrola hmotnosti samozřejmě souvisí i s ovlivňováním hladin lipidů, což Maitake dokáže. Pokusy byly prováděny na krysách, jež byly krmeny vysokoenergetickou stravou, ta část z nich, jíž byla podána Maitake, došlo ke ztrátě, nenárůstu hmotnosti. I v případě observační studie, v níž bylo 30 respondentů, došlo u těchto při podávání Maitake ke ztrátě hmotnosti, a to až 12 kg za 2 měsíce.

Ohtsuru M . Anti-obesity activity exhibited by orally administered powder of maitake mushrooms ( Grifola frondosa ) [in Japanese]. Anshin . 1992:198-200. Yokota M . Observatory trial at anti-obesity activity of maitake mushrooms (Grifola frondosa). Anshin . 1992:202-204.

Hepatroprotektivní účinky

Jaterní tkáň je neustále vystavována velkému množství škodlivých látek. Je tedy jen logické, že při velké zátěži mohou být poškozena.

Jedním z mechanismů, jak Maitake ochraňuje játra, je schopnost snižovat zatížení játer lipidy, nedochází ke steatóze, která bývá předstupněm k fibrotizaci jater. U nemocných hepatitidou snižuje dopad infekce na játra. Navíc je zde i důkaz, že Maitake snižuje dopad autoimunitní hepatitidy na játra. Tato byla vyvolána u pokusných myší. Ve skupině, které byla podávána Maitake, došlo ke snížení hladin AST, GPT, které jsou odrazem poškození jater. Také moduluje aktivitu imunitního systému a navozuje stav remise.

Kubo K, Nanba H. Modification of cellular immune responses in experimental autoim mune hepatitis in mice by maitake (Grifola frondosa). Mycoscience 1998;39:351-360.

Antioxidant

Antioxidanty jsou v naší potravě nepostradatelné, jelikož je mnoho mechanismů, které podporují tvoření volných radikálů, ale tělo má omezenou kapacitu, jak je neutralizovat.

Jako antioxidant funguje i Maitake. Je potvrzeno, že dokáže neutralizovat hydroxylový a superoxidový radikál, snižuje se v její přítomnosti peroxidace lipidů.

Chen GT, Ma XM, Liu ST, Liao YL, Zhao GQ. Isolation, purification and antioxidant activities of polysaccharides from Grifola frondosa. Carbohydr Polym. 2012;89(1):61-6.

Imunita

Maitake má velmi silný vliv na imunitní systém. Zvláště pak jeho součást β-glukan dokáže stimulovat hlavně vrozenou část imunity, a to hlavně vazbou na TLR receptory, stimuluje však i adaptivní složku imunity. Tím dochází k aktivaci imunitních buněk, zvýší se produkce cytokinů, např. TNF-α, IFN-γ, IL-12, IL-6, fagocytární aktivita atd. Toto se potvrzuje zvláště při studiích zabývajících se protirakovinnými účinky Maitake.

Studie provedená na myších splenocytech, kterým byl předtím podávána Maitake, se ukázalo, že se zvýšila koncentrace IL-10, IFN-γ a oxidu dusnatého. Také se v porovnání s kontrolou snížila produkce IgE protilátek, jež jsou spjaté s alergiemi.

Již zde je tedy vidět, že Maitake dokáže napomoci i tlumení imunitní odpovědi, a to právě díky IL-10, a alergie pak ovlivňovat přesunem reaktivity od Th2 k Th1.

Tlumení imunitního systému je potřebné třeba u autoimunitních nemocí, mezi ně patří i zánětlivá střevní onemocnění. V případě např. Crohnovy nemoci se zvyšuje produkce TNF-α a mnohdy se podávají léky, které tento cytokin blokují.  Při použití Maitake došlo ke snížení produkce TNF-α, ale také k nesnížení tělesné hmotnosti, ulceraci střeva atd. u krys, jimž byl podán trinitrobenzen způsobující střevní zánět.

Svagelj M, Berovic M, Gregori A, Wraber B, Simcic S, Boh B. Immunomodulating activities of cultivated maitake medicinal mushroom Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S.F. Gray (higher Basidiomycetes) on peripheral blood mononuclear cells. Int J Med Mushrooms. 2012;14(4):377-83.

Kodama N, Murata Y, Nanba H. Administration of a polysaccharide from Grifola frondosa stimulates immune function of normal mice. J Med Food. 2004 Summer;7(2):141-5.

Vetvicka V, Vetvickova J. Immune-enhancing effects of Maitake (Grifola frondosa) and Shiitake (Lentinula edodes) extracts. Ann Transl Med. 2014;2(2):14.

Lee JS, Park SY, Thapa D, Choi MK, Chung IM, Park YJ, Yong CS, Choi HG, Kim JA. Grifola frondosa water extract alleviates intestinal inflammation by suppressing TNF-alpha production and its signaling. Exp Mol Med. 2010;42(2):143-54.

Inoue A, Kodama N, Nanba H. Effect of maitake (Grifola frondosa) D-fraction on the control of the T lymph node Th-1/Th-2 proportion. Biol Pharm Bull. 2002;25(4):536-40

Antidiabetické účinky

Zajímavým efektem Maitake je schopnost podpořit kostní tkáň. Přibývá lidí, kteří trpí osteopenií či osteoporózou. Maitake posiluje produkci kostní tkáně díky stimulaci osteoblastů. Zvyšuje se též hladina alkalické fosfatázy a mineralizace kostí.

A Saif, U Lindequist, K Wende. Stimulating effects of Grifola frondosa (Maitake) on human osteoblastic cell cultures. Journal of Natural Medicines 2000; 61(3): 231-238.

Aktivní principy a oblasti použití

Antidiabetický účinek

Testy prokázaly, že tzv. SX-frakce, glykoprotein specifický pro Maitake, může zvyšovat snášenlivost glukózy bez působení na sekreci inzulínu. Byl dokumentován také účinek na snižování krevního cukru. Předpokládá se, že složky Maitake minimalizují periferní inzulínovou odolnost u diabetu typu 2 a mají tak pozitivní vliv na úroveň krevního cukru. Bylo objeveno, že doplňky Maitake mají podobný stupeň účinnosti jako léčivá antidiabetická farmaceutika. Zdá se, že alfa-glukan z Grifola frondosa má také přímý účinek na inzulínové receptory buněk a tak normalizuje citlivost na inzulín. Maitake také současně kontroluje snižování tlaku krve ovlivňováním systému renin–angiotensin. Bylo také dokázáno, že celá Maitake je kvalitnější než izolované složky. A navíc, houba dokáže snižovat zásoby tuků v tkáních, čímž podporuje úbytek váhy.

Maitake může být také dobře použita jako preventivní opatření v případě rizika cukrovky. Studie na zvířatech ukázaly, že dochází ke snižování koncentrace glykovaných proteinů, které přispívají k dlouhodobým následkům cukrovky, jako jsou mikro- a makroangiopatie.

Protinádorové mechanismy účinku

Maitake vykazuje inhibiční účinek na produkci a reprodukci nádorových buněk in vitro a in vivo. Zdá se, že zejména specifický polysacharidový peptid (GFPS1b) je mimořádně účinný při inhibici proliferace nádorových buněk. Tato složka přerušuje metabolismus nádorových buněk tím, že mění mitochondriální membrány rakovinných buněk. Orsellin aldehyd má také cytotoxický účinek na nádorové buňky a vede k apoptóze. Naproti tomu D-frakce z Maitake zlepšuje tělu vlastní obranyschopnost aktivováním makrofágů a T-buněk, stejně jako zvyšováním účinnosti přirozených zabijáckých buněk s ohledem na nádorové buňky.

Japonská studie prokázala, že složky Maitake vedly k významnému zlepšení v symptomech u 58% pacientů s rakovinou jater, 68% pacientů s rakovinou prsu a 62% pacientů s rakovinou plic. Doplňková aplikace s chemoterapií zvýšila aktivitu imunokompetentních buněk o faktor mezi 1,2 a 1,4.

Antivirové vlastnosti

První známky antivirových vlastností beta-glukanů v Maitake otevřely nové možnosti pro doplňkovou terapii. Bylo již například prokázáno, že D-frakce může snižovat násobení virů hepatitidy B u infikovaných pacientů, pokud je užívána v kombinaci s interferonem. Také herpes virus může být inaktivován specifickým proteinem Maitake. S tímto úmyslem se již také diskutuje průvodní léčba Maitake u infekcí HIV.

Vědecké články o Maitake

Medicinální houby a cukrovka

Maitake a potlačení rakovinného bujení

Maitake zabíjí enteroviry

Maitake působí proti rakovině jater

Grifolin indukuje smrt buněk rakoviny vaječníku

Maitake a hustota kostní hmoty

Maitake a myelodysplastický syndrom

Maitake a stimulace imunitního systému

Maitake a střevní záněty

Maitake napomáhá zlepšit imunitu u diabetiků

Maitake s vitamínem K a rakovina ledvin

Maitake u diabetu a hypercholesterolémii

Maitake v klinických studiích při léčbě rakoviny prsu

Visited 124 times, 1 visit(s) today

Write A Comment