Cordyceps a prozánětový cytokin TNF alfa

Cordyceps je parazitická houba rostoucí na a v larvách motýla i v oblastech velmi nepříznivých, jakými jsou tibetské hory.

Složení houby z ní dělá prostředek k úpravě lidského zdraví, toto věděli už staří Číňané a zařadili houbu do své medicíny. Vlastnosti Cordycepsu ověřuje i současná věda, prováděné pokusy, ať už in vitro, či in vivo, potvrzují, že lze Cordyceps využít pro posílení imunitního systému, v boji proti nádorovému bujení, ochraně a posílení orgánů, zpomaluje nástup únavy a urychluje regeneraci, dokáže snižovat hladinu krevního cukru, lipidů v krvi a mnoho dalšího. Jednou složkou z Cordycepsu je i Cordycepin 3′-deoxyadenosin, tato substance snižuje zánětlivou reaktivitu imunitního systému.

Vědce zajímal přesný mechanismus, jakým tato substance ovlivňuje zánět. Jejím působením dochází ke snížení koncentrace prozánětového cytokinu TNF-α, čímž se snižuje i na něm závislá inhibice osteogenní diferenciace z tukové tkáně extrahovaných mezenchymálních buněk (ADMSC), tj. snižuje se syntéza kostní tkáně, neboť je menší počet osteoblastů.

Ve své studii vědci prokázali, že Cordycepin indukuje u buněk smrt, a to již v dávkách 20 a 40 μg/mL. Zajímavé a překvapivé ale je, že koncentrace Cordycepinu 10 μg/mL dokáže zvrátit proces buněčné smrti indukovaný koncentrací TNF-α 20 ng/mL, TNF-α totiž po vazbě na svůj receptor na površích buněk spouští apoptózu . Cordycepin se také zapojuje do osteogeneze, tj. tvorby kostních buněk z kmenových buněk z tukové tkáně. Diferenciaci zahajuje už i dávka 10 μg/mL, k inhibici diferenciace pak dochází při dávce 40 μg/mL. Dalším zjištěním, které přinesla studie, bylo, že dávka Cordycepinu 10 μg/mL ochraňuje proti působení TNF-α, který diferenciaci silně inhibuje.  Díky Cordycepinu dochází k obnovení exprese mRNA pro Runx2 a Osx, které jsou s diferenciací do osteoblastů spojeny.

Cordycepin navíc snižuje progresi zánětové reakce, kterou TNF-α podporuje, neboť stimuluje transkripční faktor NF-κB, jenž má na starosti i přepis prozánětových cytokinů. Cordycepin blokuje fosforylaci složky, která je potřebná pro aktivaci a přesun NF-κB  do jádra, kde způsobí přepis některých genů. Jedná se o IκBα a uvolnění p65, jejichž aktivita je Cordycepinem omezena.

Z výsledků jasně vyplývá, že Cordycepin je možné využít při léčně zánětlivých reakcí různého typu, zvýšená koncentrace TNF-α negativně postihuje i kostní buňky, ale Cordycepin TNF-α koncentraci snižuje a podporuje tvorbu kostních buněk, ochraňuje kostní tkáň.

Yang J, Cao Y, Lv Z, Jiang T, Wang L, Li Z.Cordycepin protected against the TNF-α-induced inhibition of osteogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells. Int J Immunopathol Pharmacol. 2015 Jun 30. pii: 0394632015592160.

Visited 26 times, 1 visit(s) today

Write A Comment