Agaricus (shrnutí článků)

Vědecká studie týkající se Agaricu

Protirakovinné účinky

Díky obsahu účinných látek a stimulaci imunitního systému se AbM stává ideální houbou pro pomoc s rakovinou různého typu. Tato účinnost je prokazována jak pokusy in vitro, tj. na buněčných kulturách, tak in vivo, kde jsou pokusy postaveny hlavně na laboratorních hlodavcích. Klinické pokusy jsou dělány minimálně.

Aktivita AbM je potvrzena v případě rakoviny plic, ovárií, prsu, prostaty, jater, ale také hematologických malignit, např. akutní leukémie…

Na buněčných kulturách je prokazován přímý vliv AbM na rakovinné buňky, u nichž navozuje apoptózu, např. je patrná vyšší aktivita kaspázy3, zastavuje buněčný cyklus, tím i množení.

Zvířecí modely pak jasně dokládají zmenšení nádorové masy, omezení metastazování aj. Např. při pokusu na krysách s malignitou, kde byla hodnocená i s nádory spojená kachexie, krevní parametry, stav jater… Krysám byl podáván po 14 dní AbM, ve výsledcích se ukázalo, že podávání AbM zmenšilo nádorovou masu a napomohlo zvýšení hmotnosti krys.

Některé klinické studie pak přinášejí důkazy o benefitech plynoucích z podávání AbM u onkologických pacientů. V dané se jednalo o pacienty s gynekologickými malignitami, rakovinou vaječníku, endometria či děložního krčku. Podávání AbM společně s různými druhy chemoterapie zvýšilo aktivitu imunitního systému, hlavně tedy NK buněk, jež jsou v boji s rakovinou velmi důležité.  Podporují tedy léčbu samotnou, navíc snižují vedlejší účinky chemoterapie včetně ztráty vlasů, slabostí, emocionálních problému atd.

I v dalších klinických studiích je dokládáno podobné působení, tedy úprava parametrů imunitního systému, podpoření účinnosti chemoterapie a urychlení rekonvalescence po chemoterapii.

Kobayashi H, Yoshida R, Kanada Y, Fukuda Y, Yagyu T, Inagaki K, Kondo T, Kurita N, Suzuki M, Kanayama N, Terao T.Suppressing effects of daily oral supplementation of beta-glucan extracted from Agaricus blazei Murill on spontaneous and peritoneal disseminated metastasis in mouse model. J Cancer Res Clin Oncol. 2005;131(8):527-38.

Jumes F.M, Lugarini D, Pereira A.L, de Oliveira A, Christoff Ade O, Linde G.A, do Valle J.S, Colauto N.B, Acco A. Effects of Agaricus brasiliensis mushroom in Walker-256 tumor-bearing rats. Can J Physiol Pharmacol. 2010;88(1):21-7.

Yu C.H, Kan S.F, Shu C.H, Lu T.J, Sun-Hwang L, Wang P.S Inhibitory mechanisms of Agaricus blazei Murill on the growth of prostate cancer in vitro and in vivo.. J Nutr Biochem. 2009;20(10):753-64.

Ahn W.S, et al Natural killer cell activity and quality of life were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy.. Int J Gynecol Cancer 2004;14(4):589-594.

X. Tian, Z. Lun and H. Ito. Clinical observation on treatment of acute non lymphocytic leukemia with Agaricus blazei. J. Lanzhou Med. Coll. 20 (1994), pp. 169–171
Mizuno T. Medicinal properties and clinical effects of culinary-medicinal mushroom Agaricus blazei Murrill (Agaricomycetideae) (Review). Int J Med Mushr 2002;4:299–312.
Li X, Zhao X, Wang H, Han J, Liu L.A polysaccharide from the fruiting bodies of Agaricus blazei Murill induces caspase-dependent apoptosis in human leukemia HL-60 cells.Tumour Biol. 2014 Sep;35(9):8963-8.

Yu CH, Kan SF, Shu CH, Lu TJ, Sun-Hwang L, Wang PS. Inhibitory mechanisms of Agaricus blazei Murill on the growth of prostate cancer in vitro and in vivo. J Nutr Biochem. 2009 Oct;20(10):753-64.

Antidiabetické účinky

Diabetes II patří mezi civilizační nemoci, ve velké míře je způsobená tzv. rezistencí tkání na inzulin, zatímco diabetes I má původ v autoimunitních pochodech.

Léčebné postupy zahrnují v případě diabetu II hlavně dietu a podávání antidiabetik. V klinické studii byla podávána kombinace AmB s antidiabetiky, metfornim a gliclazid, u pacientů, kteří tyto léky brali více než 6 měsíců. Ve výsledcích se ukázalo, že pacientům, jimž byl místo placeba podáván, AbM měli sníženou inzulinovou rezistenci, jejich tkáně se staly citlivější na inzulin, cukr se tedy lépe dostává do buněk a nezůstává v krevním oběhu.

V případě pokusů na myších, u kterých byl diabetes indukován podáním streptozotocinu se prokázalo, že při podání extraktů z AbM dochází ke snížení hladiny cukrů v krvi, glykémie, zlepšují se parametry orálního glukozového tolerančního testu, zlepšuje se produkce inzulinu. Navíc se upravuje i hladiny triglyceridů a cholesterolu, a to již po 14 dnech užívání AbM.

Hsu CH, Liao YL, Lin SC, Hwang KC, Chou P. The mushroom Agaricus Blazei Murill in combination with metformin and gliclazide improves insulin resistance in type 2 diabetes: a randomized, double-blinded, and placebo-controlled clinical trial. J Altern Complement Med. 2007 Jan-Feb;13(1):97-102.

Oh TW, Kim YA, Jang WJ, Byeon JI, Ryu CH, Kim JO, Ha YL. Semipurified fractions from the submerged-culture broth of Agaricus blazei Murill reduce blood glucose levels in streptozotocin-induced diabetic rats. J Agric Food Chem. 2010;58(7):4113-9.

Imunita a alergie

V případě imunitního systému vykazuje AbM dvojí účinky, dokáže imunitní systém stimulovat, ale také tlumit. Stimulace je potřebné hlavně v bojích proti infekci, nádorům či zvýšení účinnosti vakcín, očkování, tlumení je naopak nutné v případě autoimunity, chronických zánětů či alergie. AbM ovlivňuje obě složky imunity, vrozenou i získanou, a to aktivací či, tlumením funkce buněk, tj. proliferace buněčných populací, migrace, fagocytóza, produkce cytokinů, NO, exprese kostimulačních molekul, protilátek aj. Testy jsou prováděny nejčastěji na buněčných kulturách či hlodavcích.

Díky přítomnosti polysacharidů ‒ beta glukanů jsou nejčastěji na imunitních buňkách stimulovány receptory pro tzv. nebezpečné vzory, např. TLR-4.

Stimulační účinky AbM jsou popsány např. u podpory dozrávání a produkce cytokinů, např. G-CSF, TNF α a IL-1 β u dendritických buněk. Dendritické buňky jsou velmi výrazným stimulantem dalších imunitních buněk např. T lymfocytů.

V případě pokusů na myších, kterým byl orálně podáván AbM po dobu 6 týdnů a následně byly imunizovány ovalbuminem, došlo ke zvýšení produkce IgG, zvýšení koncentrace IL-2, interferonu γ a snížení IL-4, čímž se omezuje alergická reaktivita a posiluje imunita protiinfekční.

Očkovací látky mají za úkol aktivovat imunitní systém, aby došlo k vytváření specifických protilátek i paměťových buněk. K tomu je ovšem zapotřebí stimulovat imunitní systém správně stimulovat, tedy i jeho nespecifickou složku imunity. V současné době jsou to převážně soli hliníku, které tuto úlohu plní. Ukázalo se, že pokud je v očkovací látce i AbM dochází k zvýšené produkci IgG2 při reakci na postimunizačně podaný antigen, a to díky zvýšení aktivity vrozené imunity aktivující T lymfocyty.

Protizánětlivý efekt byl potvrzen např. u krys, jimž byly odstraněny vaječníky a trpěly prořídnutím kostí. V tomto případě došlo při podávání AbM v imunitním systému ke snížení produkce prozánětových cytokinů TNF-α, IL-1 β, také se snížila exprese adhezních molekul, které jsou nutné pro migraci imunitních buněk z krevního řečiště do místa zánětu…

V jiném z pokusů byl také potvrzen inhibiční vliv na migraci neutrofilů a snížení tvorby granulomatózní tkáně.

Tlumivý efekt byl zaznamenán i v případě kolitid, kdy se podával přípravek s AbM pacientům s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí. Testované parametry typické pro zánětlivé reakce ‒ fekální kalprotektin, IL-2, IFN-γ, IL-12, IL-7, IL-17, IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-8, MIP-1β, MCP-1, G-CSF, GM-CSF aj. byly sledovány. U pacientů došlo ke snížení produkce mnohých z nich, tudíž došlo k utlumení zánětu.

I v případě alergie se často rozvíjí zánětlivá odpověď, která je schopná poškodit tkáně, nejde tedy jen o potlačení akutní fáze. Alergická reaktivita je založená na T lymfocytech se subsetem Th2, ty vytvářejí vhodné prostředí pro B lymfocyty, aby vytvářely IgE protilátky.

Je tedy patrné, že změna poměrů T lymfocytárních subsetů k Th1 má antialergický efekt. Myším byl ke stravě přidáván přípravek s vysokým podílem AbM. Výsledky ukázaly, že tento přípravek dokázal snížit produkci IgE v odpověď na podaný antigen a reaktivita se přesouvala spíše k Th1.

Wang P, Li XT, Sun L, Shen L. Anti-Inflammatory Activity of Water-Soluble Polysaccharide of Agaricus blazei Murill on Ovariectomized Osteopenic Rats. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:164817.

Nakajima A, Ishida T, Koga M, Takeuchi T, Mazda O, Takeuchi M. Effect of hot water extract from Agaricus blazei Murill on antibody-producing cells in mice. Int Immunopharmacol. 2002;2(8):1205-11.

Førland DT, Johnson E, Tryggestad AM, Lyberg T, Hetland G. An extract based on the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill stimulates monocyte-derived dendritic cells to cytokine and chemokine production in vitro. Cytokine. 2010;49(3):245-50.

Ni WY, Wu MF, Liao NC, Yeh MY, Lu HF, Hsueh SC, Liu JY, Huang YP, Chang CH, Chung JG. Extract of medicinal mushroom Agaricus blazei Murill enhances the non-specific and adaptive immune activities in BALB/c mice. In Vivo. 2013 Nov-Dec;27(6):779-86.

Cui L, Sun Y, Xu H, Xu H, Cong H, Liu J. A polysaccharide isolated from Agaricus blazei Murill (ABP-AW1) as a potential Th1 immunity-stimulating adjuvant. Oncol Lett. 2013 Oct;6(4):1039-1044.

Padilha MM, Avila AA, Sousa PJ, Cardoso LG, Perazzo FF, Carvalho JC. Anti-inflammatory activity of aqueous and alkaline extracts from mushrooms (Agaricus blazei Murill). J Med Food. 2009;12(2):359-64.

Ellertsen LK, Hetland G. An extract of the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill can protect against allergy. Clin Mol Allergy. 2009 May 5;7:6.

Førland DT1, Johnson E, Saetre L, Lyberg T, Lygren I, Hetland G. Effect of an extract based on the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill on expression of cytokines and calprotectin in patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease. Scand J Immunol. 2011 Jan;73(1):66-75.

Kawamura M, Kasai H, He L, Deng X, Yamashita A,Terunuma H, et al. Antithetical effects of hemicellulase-treated Agaricus blazei on the maturation of murine bone-marrow-derived dendritic cells. Immunology 2005;114:397–409.

Antioxidační účinky

Neutralizace volných radikálů je nesmírně důležitá. Volné radikály jsou vysoce reaktivní a poškozují tkáně, buněčné membrány, DNA, urychlují tak stárnutí, degenerativní pochody i rozvoj nádorových onemocnění.

AbM má schopnost vychytávat a neutralizovat tyto kyslíkové radikály, což se zjišťuje in vitro, kdy je k roztoku, kde se nacházejí volné radikály, či je volena kultura s imunitními buňkami, které jsou schopné tvořit volné radikály, např. neutrofily, přidáván extrakt z AbM. Zdá se, že antioxidační kapacita je spojená s obsahem polysacharidů, extrakty AbM, které jich obsahují menší podíl, mají menší redukční schopnosti.

S. Y. Tsai, H. L. Tsai, and J. L. Mau, “Antioxidant properties of Agaricus blazei, Agrocybe cylindracea, and Boletus edulis. LWT – Food Science and Technology. Volume 40, Issue 8, , Pages 1392–1402

Hakime-Silva RA, Vellosa JC, Khalil NM, Khalil OA, Brunetti IL, Oliveira OM.

Chemical, enzymatic and cellular antioxidant activity studies of Agaricus blazei Murrill. An Acad Bras Cienc. 2013;85(3):1073-81.

Jia S, Li F, Liu Y, Ren H, Gong G, Wang Y, Wu S. Effects of extraction methods on the antioxidant activities of polysaccharides from Agaricus blazei Murrill. Int J Biol Macromol. 2013 Nov;62:66-9.

Ochrana jater

Játra jsou sice schopná výrazné regenerace, ale v dnešní době jsou vystavována velké zátěži v podobě chemikálií, přídatných látek, léků, ale i alkoholu.

V případě pokusů, kdy byl krysám podán tetrachlormetan, aby došlo k poškození jater, se zjistil, že v případě, kdy krysy dostávaly AbM redukuje rozsah poškození jater, tj. nekrózu a fibrotické procesy. Je snížená aktivita ALT i AST, jaterních enzymů, což svědčí i pro to, že AbM dokáže nejen zamezit zhoršování stavu jater, ale také dopomoci k zlepšení. Tento efekt je hodně spojen s antioxidačními schopnostmi AbM.

Krom chemicky navozeného poškození jater byl AbM použit i v případě chronických hepatitid. Tyto játra také destruují, často k fibrózám, cirhózám i jaternímu selhání, či rozvoji nádorů. I v případě podávání AbM u pacietnů s hepatitidou B došlo k vylepšení stavu jater, ke snížení markerů jejich poškození, tj. enzymů AST a ALT. V klinické studii u pacientů s hepatitidou C pak došlo ke snížení aktivity GTP. U pacientů se vylepšují i jejich příznaky, zmírňuje se únava, bolest v oblasti jater, napětí v břiše, klesá hladina bilirubinu atd.

Wu MF, Hsu YM, Tang MC, Chen HC, Chung JG, Lu HF, Lin JP, Tang NY, Yeh C, Yeh MY. Agaricus blazei Murill extract abrogates CCl4-induced liver injury in rats. In Vivo. 2011 Jan-Feb;25(1):35-40.

Al-Dbass AM, Al-Daihan SK, Bhat RS. Agaricus blazei Murill as an efficient hepatoprotective and antioxidant agent against CCl4-induced liver injury in rats. Saudi J Biol Sci. 2012 Jul;19(3):303-9.

The mushroom Agaricus blazei Murill extract normalizes liver function in patients with chronic hepatitis B. Hsu C.H, Hwang K.C, Chiang Y.H, Chou P. J Altern Complement Med. 2008;14(3):299-301.

Clinical utility of ABCL (Agaricus Mushroom Extract) treatment for C-type hepatitis. Jpn Pharmacol Ther. 2002;30:103-7

Observation on the treatment effect of Agaricus blazei to the liver function of chronic hepatitis patients. Wang L. and Ma H. J Lanzhou Med Coll. 2004;20:24–26.
 

Protiinfekční působení

Podobně jako jiné medicinální houby má i AbM protinfekční účinky, dokáže si poradit s viry, bakteriemi i parazity.

Můžeme se s tím setkat např. při využití AbM při léčbě hepatitid či u potlačování jiných virových infekcí např. na některé z Togavirů.

V případě bakteriálních infekcí je potvrzena účinnost proti streptokoku pneumoniae, u myší, které jsou touto bakterií infikována poté, co jsou předléčeny AbM, mají mnohem nižší úmrtnost na infekci i bakteriální zátěž je nižší, nedochází k tak velkému rozsevu a množení bakterií.

I v případě vyvolané bakteriální septikémie, akutní peritonitida, kdy je myším podáván AbM před indukcí peritonitidy je průběh infekce mnohem mírnější a zlepší se šance na přežití. V případě např. gastroenterologických operací, kdy je riziko rozvoje peritonitidy, by se tak mohl AbM podávat jako prevence před zahájením operace.

Jsou dokonce popsány i případy, kdy si poradí s leishmaniovou infekcí. Nakažené myši dostávaly AbM nebo placebo. U myší s AbM došlo ke zlepšení stavu, snížení zánětu i redukci parazitární zátěže. Léčba zvýšila produkci IFN-γ a NO, současně také IgG2.

V případě in vitro pokusů se potvrdilo, že AbM dokáže zabránit rozsevu infekce. Pokud se makrofágy inkubovaly s leishmanií, došlo až k 80% nakažení makrofágů parazitem, ale v případě, kdy byly makrofágy nejprve inkubovány s AbM, došlo k infikaci max. 25%. Následná terapie AbM sníží parazitární zátěž. Parazité ztrácejí viabilitu.

Sorimachi K, Ikehara Y, Maezato G, Okubo A, Yamazaki S, Akimoto K, et al. Inhibitory effect of Agaricus blazei Murril fractions on cytophatic effect induced by Western equine encephalitis (WEE) virus on VERO cells in vitro. Biosci Biotech Biochem 2001;65:1645–7.

Inuzuka H, Yoshida T. Clinical utility of ABCL (Agaricus Mushroom Extract) treatment for C-type hepatitis. Jpn Pharmacol Ther 2002;30:103–7.

Bernardshaw S, Johnson E, Hetland G. An extract of mushroom Agaricus blazei Murrill administered orally protects against systemic Streptococcus pneumoniae infection in mice. Scand J Immunol 2005;62:393–8.

Grinde B, Hetland G, Johnson E. Effects on gene expression and viral load of a medicinal extract from Agaricus blazei in patients with chronic hepatitis C infection. Int Immunopharmacol. 2006 Aug;6(8):1311-4.

Bernardshaw S, Hetland G, Grinde B, Johnson E. An extract of the mushroom Agaricus blazei Murill protects against lethal septicemia in a mouse model of fecal peritonitis. Shock. 2006;25(4):420-5.

Valadares DG, Duarte MC, Ramírez L, Chávez-Fumagalli MA, Lage PS, Martins VT, Costa LE, Ribeiro TG, Régis WC, Soto M, Fernandes AP, Tavares CA, Coelho EA.

Therapeutic efficacy induced by the oral administration of Agaricus blazei Murill against Leishmania amazonensis. Parasitol Res. 2012;111(4):1807-16.

Valadares DG, Duarte MC, Oliveira JS, Chávez-Fumagalli MA, Martins VT, Costa LE, Leite JP, Santoro MM, Régis WC, Tavares CA, Coelho EA. Leishmanicidal activity of the Agaricus blazei Murill in different Leishmania species. Parasitol Int. 2011;60(4):357-63.

Vysoký krevní tlak a hyperlipidémie

AbM dokáže ovlivňovat i krevní tlak a hladinu lipidů v krvi, čímž se zamezí dalším komplikacím s těmito stavy spojenými, ateroskleróza, akutní srdeční a mozkové příhody atd.

Pokud je např. AbM obohacen kyselinou γ-aminomáselnou, dokáže snižovat krevní tlak u lidí s lehkou hypertenzí.  Snižuje systolický i diastolický tlak. 

Snížení lipidů i váhy pak bylo zaznamenáno v klinické studii, v níž bylo zařazeno 90 žen, u nich po 8 týdnech užívání AbM došlo ke snížení hmotnosti a cholesterolu.

Toshiro W, Ayako K, Satoshi I, Kumar MT, Shiro N, Keisuke T. Antihypertensive effect of gamma-aminobutyric acid-enriched Agaricus blazei on mild hypertensive human subjects. Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi 2003;50:167–73.

Kweon MH, Kwon ST, Kwon SH, Ma MS, Park YI. Lowering effects in plasma cholesterol and body weight by mycelial extracts of two mushrooms: Agaricus blazei and Lentinus edodes. Korean J Microbiol Biotechnol 2002;30:402–9.

Aktivní principy a oblasti použití

Protinádorové a nádor potlačující účinky

Agaricus blazei Murrill demonstrovala v mnoha studiích jasný účinek na růst a ústup nádorů. Toto je primární následek aktivace imunitního systému: makrofágy a neutrofilní granulocyty jsou stimulovány a jejich efektivita ve vztahu k nádorovým buňkám je zvýšena. Cytotoxicita přirozených zabijáckých buněk se ve vztahu k rakovinným buňkám také zlepšuje. To se projevuje aktivací produkce interferonu gama, navozené interleukinem 12. Také nádor potlačující účinky ergosterolu se jeví jako následek zabránění formování nových cév v nádorové tkáni, což omezuje růst nádoru. Tento efekt také vysvětluje dokumentovaný nádor potlačující a antimetastatický účinek sloučeniny A-1 (pyroglutamát sodný) v ABM. A co víc, A-1 umí reprodukovat imunitní odpověď minimalizovanou nádorovou aktivitou, takže má také rakovinu potlačující účinek.

Prevence a doplňková terapie nádorů

Existují náznaky, že ABM může působit proti genetickým změnám na buněčné úrovni již v prvních fázích vývoje nádoru. Již při pokusech na zvířatech byly popsány silné antimutagenní účinky ABM. Zdá se tedy, že ABM se dobře hodí k preventivnímu užívání u osob se zvýšeným rizikem rakoviny. Novější základní studie ukazují možné použití ABM při leukémii. U myší byla identifikována regrese nádoru po podání doplňků ABM, takže houba je doporučována jako možná doplňková léčba v onkologické praxi. Další pokus na zvířatech popisuje antimetastatický účinek beta-glukanových částí ABM. V rámci lékařského výzkumu je použití ABM u pacientů s metastazujícími nádory hodnoceno pozitivně.

Imunomodulace a aktivace imunitní odpovědi

Aktivace imunitního systému látkami v ABM hraje rozhodující roli jak v léčbě nádorů, tak v prevenci chorob, které jsou všeobecně zánětlivé. Vzrůst aktivity fagocytózy působením beta-glukanových částí ABM je charakterizován jako základní mechanismus.

Současně se granulocyty a monocyty ve zvýšené míře pohybují k místu zánětu, kde produkují více a více pro zánět relevantních cytokinů.

Prevence a léčba alergií

Pokusy na zvířatech ukázaly, že doplňková léčba ABM nejen že vede ke zvýšení imunologicky aktivních T-buněk a kapacity jejich fagocytózy, ale také ovlivňuje formování imunoglobulinů. To zpomaluje přecitlivělost na antigeny a ABM se tak stává důležitou preventivní látkou pro alergické reakce. Je také popsán vliv na uvolňování histaminu žírnými buňkami, což vede ke snížení anafylaktických reakcí.

Antivirové a antibakteriální vlastnosti

Výzkum antivirových účinků látek obsažených v ABM je stále v plenkách. Nicméně existují slibné indikace možného pozitivního vlivu na virové infekce inhibicí reprodukce viru v počáteční fázi. Toto bylo již demonstrováno na viru obrny in vitro. Existují také počáteční výsledky možných mechanismů pro virus Hepatitis C v lidském těle.

Agaricus blazei Murrill se jeví také jako účinná proti bakteriálním infekcím. Při pokusech na zvířatech byl pozorován pozitivní účinek na systémovou streptokokovou infekci. Předpokládá se však, že tato ochranná funkce může být vysvětlena aktivací imunitního systému, které bylo popsáno výše. Bez ohledu na to je však ABM doporučováno pro preventivní a doplňkové užívání při bakteriálních infekcích.

Doplňková terapie pro diabetes mellitus

Počáteční klinická studie pacientů s diabetem typu 2 demonstrovala, že doplňková terapie 1.500 mg výtažku ABM může významně zlepšit citlivost na inzulín. To může otevřít novou možnost aplikace této všestranné medicinální houby v indikačním poli, které bylo dříve převážně ignorováno.

Vědecké články o Agaricu

Agaricus a novorozenecká žloutenka

Agaricus u pacientů s mnohočetným myelomem

Agaricus v boji proti stárnutí trávicího traktu

Agaricus a jeho vliv na Crohnovu chorobu

Agaricus na posílení imunity

Agaricus pro pacienty s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí

Agaricus zlepšuje kvalitu života zdravých lidí

Agaricus zlepšuje život lidem s ulcerózní kolitidou

Andosan z Agaricu proti rakovině střev

Vliv Agaricu a Reishi na erytrocyty

Visited 154 times, 1 visit(s) today

Write A Comment