Reishi a její protizánětové působení

Medicinální houby se vyznačují mnoha léčebnými účinky. Nejinak je tomu v případě Reishi, jež je součástí tradiční čínské medicíny a je po právu nazývána též božská houba nesmrtelnosti.

Jsou u ní vědecky prokazovány modulační vlivy na imunitní systém, jeho posílení, které je potřebné např. v případě boje s infekcí i nádorovým bujením, ale i tlumení, jež se uplatní při alergiích a autoimunitních nemocech, protirakovinné účinky, ochraňuje orgány, např. játra před poškozením, upravuje hladinu tuků a cukrů v krvi aj.

V případě této studie se vědci zaměřili na její možné protizánětové, tedy imunitní systém tlumící, účinky a zároveň na její schopnost působit hepatoprotektivně, tj. ochraňovat játra před poškozením.

Na pokus byla vytvořena buněčná kultura jaterních buněk, ke které se přidal tetrachlormetan, jež na ně působí toxicky. Výtažek z Reishi v různých dávkách byl přidávám k hepatocytům, buď před podáním tetrachlormetanu, až po podání tetrachlormetanu, nebo před i po podání tetrachlormetanu. Poté byly zkoumány jaterní buňky a v supernatantu, sedimentu po centrifugaci, koncentrace buňkami vyprodukovaných prozánětových cytokinů.

Ve výsledcích se ukázalo, že výtažek z Reishi zlepšil životaschopnost jaterních buněk, snížila apoptózu ‒ byla nižší aktivita kaspáz apoptózu indukujících, enzymy spojené s poškozením jaterních buněk nebyly zvýšené, za to se zvýšila aktivita superoxiddismutázy, která má protektivní charakter, omezuje peroxidaci lipidů, snižuje oxidační stres. Je také potlačena imunitní odpověď, což doložila měření TNF-α, IL-1β, což jsou prozánětové cytokiny, jejichž koncentrace se nijak výrazněji nezvýšila. Snížila se exprese exprese cytochromu CYP1A a CYP3A, jejichž exprese se zvyšuje v přítomnosti xenobiotik.

I tato studie tedy dokládá, jaký má Reishi potenciál, kdy dokáže chránit jaterní buňky a zároveň snížit zánětovou odpověď, která by játra ještě více poškodila.

Liu YJ, Du JL, Cao LP, Jia R, Shen YJ, Zhao CY, Xu P, Yin GJ. Anti-inflammatory and hepatoprotective effects of Ganoderma lucidum polysaccharides on carbon tetrachloride-induced hepatocyte damage in common carp (Cyprinus carpio L.). Int Immunopharmacol. 2015;25(1):112-20.

Visited 22 times, 1 visit(s) today

Write A Comment