Cordyceps v boji proti rakovinným buňkám

Houby z rodu Cordyceps se vyznačují mnoha pro zdraví význačnými vlastnostmi, ať už se jedná o C. sinensis, militaris či taii, která pochází z jižní Číny a je součástí čínské medicíny.

Podobně jako ostatní Cordycepsy má výrazné protirakovinné a protimetastatické účinky, které se rozhodli vědci prozkoumat, a to in vitro i in vivoIn vitro byla sledována cytotoxicita extraktu proti buňkám rakoviny plicrakovina žaludku, kdy k jejich kultuře byl přidáván připravený houbový extrakt. Poté byl extrakt testován in vivona myších trpících sarkomem a myších trpících melanomem. U myší se sledoval tumor, jeho velikost, váha, ale také doba přežití pokusných myší. Prováděla se histologická analýza orgánů a stav imunitního systému. Histopatologická změna, metastatická ložiska a pro maligní melanom specifický marker byly detekovány v plicní tkáni, aby se odhalila protimetastatická aktivita extraktu.  

Pokusy získané výsledky in vitro prokázaly, že extrakt z C. taii má cytotoxické účinky na obě rakovinné buněčné populace, a tato je úměrná podané dávce. In vivo pokusy pak přinesly výsledky dokládající, že extrakt dokáže inhibovat růst nádorů, a to již v dávce 50 nebo 100 mg/kg. Společně se snížením růstu nádorů se také prodlužuje doba přežití pokusných myší, oproti nemocným myším, které extrakt nedostávaly. Největší efekt pak má kombinace extraktu s nízkou dávkou chemoterapeutika cyklofosfamidu. Tato kombinace i samotný extrakt též dokáže rakovinné buňky usmrcovat, dochází k jejich nekróze a zmenšení objemu nádorové masy. Co se antimetastatických vlastností týká, extrakt dokázal snížit metastazování melanomu do plic, a to při použití s cyklofosfamidem. Navíc došlo u myší k posílení imunitního systému a zvýšení aktivity glutation peroxidázy, která neutralizuje volné radikály, které podporují nádorové bujení.

Z výsledků vyplývá, že použitý extrakt z C. taii má protirakovinné i protimetastatické účinky, které mohou být zvýšené přidáním malé dávky cyklofosfamidu.

Liu RM, Zhang XJ, Liang GY, Yang YF, Zhong JJ, Xiao JH. Antitumor and antimetastatic activities of chloroform extract of medicinal mushroom Cordyceps taii in mouse models. BMC Complement Altern Med. 2015 Jul 9;15:216.

Visited 18 times, 1 visit(s) today

Write A Comment