Chaga (shrnutí článků)

Vědecká studie týkající se Chagy

Protirakovinnové účinky

Chaga, podobně jako jiné medicinální houby v sobě skrývá látky, které jednak posilují imunitní systém v boji s rakovinnými buňkami, a jednak látky, které působí přímo cytotoxicky. Jedná se hlavně o polysacharidy, lanostany a kyselinu betulinovou.

Kyselina betulinová se v pokusech osvědčila v ničení rakovinných buněk u melonomu, vaječníků, leukémie, neurologických malignit aj.

Pokusy se provádějí ponejvíce na buněčných kulturách a hlodavcích.

Na těch bylo potvrzeno, že kyselina betulinová aktivuje apoptózu u nádorových buněk. Ovlivňuje mitochondrii, idukuje uvolnění cytochromu C díky aktivaci proapoptotických proteinů Bax a Bak. Navíc tato kyselina nemá toxické účinky.

Apoptoza vyvolaná Chagou je provázena aktivací kaspázy 3.

Polysacharidy z Chagy pak byly testovány na buňkách nemalobuněčného karcinomu plic, kde se zjistilo, že má nejen protirakovinné, ale i protimetastatické účinky. Za tímto stojí inhibice aktivity metaloproteáz, které dokáží „rozkládat“ mezibuněčnou matrix a bazálních membrán buněk, a tím usnadňují vycestování nádorových buněk. Jejich inhibice pak zajistí opak.  

Krom aktivace apotózy dokáže Chaga navodit zastavení buněčného cyklu, např. u buněk hepatomu, tj. mitózy, množení rakovinných buněk. Sníží tak i jejich viabilitu. To je spojené se snížením aktivity p53 či cyklin dependentní kinázy, jež jsou k dělení nutné.

Chaga tedy působí na různé druhy nádorů a má v zásobě více mechanismů, jak rakovinné buňky pomoci ničit imunitnímu systému, nebo sama ničit.

Betulinic acid, a natural compound with potent anticancer effects. Mullauer F.B, Kessler J.H, Medema J.P. Anticancer Drugs. 2010;21(3):215-27. 2010;24(1):90-114. Betulinic acid induces apoptosis in human neuroblastoma cell lines. Schmidt M.L, Kuzmanoff K.L, Ling-Indeck L, Pezzuto J.M. European Journal of Cancer. 1997;33(12):2007–10.

Chemistry, biological activity, and chemotherapeutic potential of betulinic acid for the prevention and treatment of cancer and HIV infection. Cichewicz R.H, Kouzi S.A. Med Res Rev. 2004;24(1):90-114

Youn MJ, Kim JK, Park SY, Kim Y, Kim SJ, Lee JS, Chai KY, Kim HJ, Cui MX, So HS, Kim KY, Park R. Chaga mushroom (Inonotus obliquus) induces G0/G1 arrest and apoptosis in human hepatoma HepG2 cells. World J Gastroenterol. 2008 Jan 28;14(4):511-7. Abstract

Taji S, Yamada T, Wada S, Tokuda H, Sakuma K, Tanaka R. Lanostane-type triterpenoids from the sclerotia of Inonotus obliquus possessing anti-tumor promoting activity. Eur J Med Chem. 2008;43(11):2373-9.

Zhao F, Mai Q, Ma J, Xu M, Wang X, Cui T, Qiu F, Han G. Triterpenoids from Inonotus obliquus and their antitumor activities. Fitoterapia. 2014;101C:34-40.

Lee KR, Lee JS, Song JE, Ha SJ, Hong EK. Inonotus obliquus-derived polysaccharide inhibits the migration and invasion of human non-small cell lung carcinoma cells via suppression of MMP-2 and MMP-9. Int J Oncol. 2014;45(6):2533-40.

Ning X, Luo Q, Li C, Ding Z, Pang J, Zhao C. Inhibitory effects of a polysaccharide extract from the Chaga medicinal mushroom, Inonotus obliquus (higher Basidiomycetes), on the proliferation of human neurogliocytoma cells. Int J Med Mushrooms. 2014;16(1):29-36.

Proti infekční účinky

Chaga je úspěšná v potírání mnoha virů, proti nimž často neexistuje účinná léčba.

Jedním z nich je i herpetický virus, promořenost populace tímto virem je velmi vysoká. Vzhledem k tomu, že tento virus přežívá v organismus v latetní podobě a může být kdykoli reaktivován, je vhodné hledat možnosti léčby, neboť krom oparu na rty může vyvolat třeba i vážnou herpetickou meningitidu. Účinky Chagy byly sledovány na infikované buněčné kultuře, Chaga neměla žádný toxický efekt na buňky, měla na ně ochranný vliv, když byly infikovány HSV1. Na konci pokusu nebyla nalezena žádná virová DNA v infikovaných buňkách. Viry byly zničeny.

Další pokus byl proveden na myším, a to s virem HSV-2, tedy hepatickým virem, který je pohlavně přenosný. Tento virus způsobil u zvířat i smrt, ale pokud jim byl extraperitoneálně podán extrakt z Chagy, bylo přežití 90%.

Velmi závažné jsou hepatitidy B a C. Často přecházejí do jaterní cirhózy, jaterního selhání či rakoviny jater. Léčebné postupy často nepřinesou kýžený výsledek. Chaga však má např. proti viru C virucidální účinky, její účinek je jednak v tom, že je možné ji užít preventivně, a tak snížit riziko rozvoje nákazy, či po nákaze, kdy je možné ji použít jako terapii.

Neméně nebezpečný je i virus HIV, chaga zabraňuje vstupu viru do buňky, a tím i šíření infekce do imunitních buněk.

Samozřejmě je jistě velké množství virů, které dokáže Chaga zabíjet, toto je jen výběr, viry, které jsou zkoumané.

Polkovnikova MV, Nosik NN, Garaev TM, Kondrashina NG, Finogenova MP, Shibnev VA.

A study of the antiherpetic activity of the chaga mushroom (Inonotus obliquus) extracts in the Vero cells infected with the herpes simplex virus. Vopr Virusol. 2014 Mar-Apr;59(2):45-8.

Razumov IA, Kazachinskaia EI, Puchkova LI, Kosogorova TA, Gorbunova IA, Loktev VB, Tepliakova TV. Protective activity of aqueous extracts from higher mushrooms against Herpes simplex virus type-2 on albino mice model. Antibiot Khimioter. 2013;58(9-10):8-12.

Shibnev VA, Mishin DV, Garaev TM, Finogenova NP, Botikov AG, Deryabin PG. Antiviral activity of Inonotus obliquus fungus extract towards infection caused by hepatitis C virus in cell cultures. Bull Exp Biol Med. 2011;151(5):612-4.

Cichewicz RH, Kouzi SA. Chemistry, biological activity, and chemotherapeutic potential of betulinic acid for the prevention and treatment of cancer and HIV infection. Med Res Rev. 2004;24(1):90-114.

Imunomodulační účinky

Chaga stimuluje imunitní systém, aby dokázal čelit infekcím a rakovinnému bujení. To účinky mají hlavně beta glukany.

Stimulační schopnosti byly testovány např. na kostní dření, obnovení její funkce, po cyklofosfamidem a alkylačními látkami provedené imunosupresi u myší. Když byla myším podávána Chaga, došlo již po 8. dni podávání Chagy k výraznému zvýšení tvorby buněk, jak imunitních, tak erytroidních. Obnovila se plně krvetvorba. Tohoto efektu by se dalo využít u pacientů s nádory po léčbách vedoucích k narušení kostní dřeně. 

Chaga také dokáže stimulovat proliferaci imunitních buněk, stejně tak tvorbu polyklonálních IgM, zvyšuje produkci prozánětových cytokinů, např. IL-1beta, IL-6, TNF-alpha, ale také iNOS. Dokáže též aktivovat komplement, aktivitu myeloperoxidázy…

Naproti tomu má Chaga i tlumivé účinky. Tyto jsou velmi důležité v případech nepřiměřené imunitní odpovědi, např. u autoimunitních nemocí, alergií, chronických zánětů…

Sem patří i střevní záněty. Testování Chagy proběhlo na myších, u nichž se vyvolala kolitida po podání dextranu sulfátu sodného, dále se jim podávala Chaga, v histologickém obraze se ukázalo, že otok střeva byl menší, stejně tak poškození sliznice, jež dokáže dextran vyvolat. Došlo též ke snížení aktivivy myeloperoxidáz a iNOS, tudíž se snížila infiltrace střeva imunitnímu buňkami. Další skutečností bylo, že se snížila i exprese prozánětových cytokinů. Vše toto je jasně dokládá, že došlo ke snížení zánětové aktivity.

V případě alergií může být Chaga také prospěšná. Pokusy byly prováděny na kultuře splenocytů a T lymfocytů, ale také na myších. Např. imunizace myší ovalbuminem zvyšuje produkci IgE a IgG2a, ale v případě podávání Chagy po prví imunizaci alergenem byla produkce těchto protilátek snížena při druhém podání ovalbuminu.

Sledované imunitní buňky také tvoří méně IL-4, ale více IFN-γ, což je také cesta k potlační hypersenzivitních reakcí.  

Krom tohoto případu se Chaga testovala i na astmatických myších. I zde byly měřeny hladiny vybraných cytokinů atd. Astmatické myši mají vyšší koncentraci IL-4, IL-5, IL-13 v neprospěch IFN-γ. Hodnoty těchto cytokinů se u myší, jimž byla podávána Chaga mění, a to ve prospěch zvýšení IFN-γ a inhibice exprese fosfor-p38 MAPK . U těchto Chagou suplementovaných myší se také  zlepšil stav plicní tkáně, snížila se infiltrace imunitními buňkami. 

Kim YR. Immunomodulatory Activity of the Water Extract from Medicinal Mushroom Inonotus obliquus. Mycobiology. 2005;33(3):158-62.

Kim YO, Han SB, Lee HW, Ahn HJ, Yoon YD, Jung JK, Kim HM, Shin CS. Immuno-stimulating effect of the endo-polysaccharide produced by submerged culture of Inonotus obliquus. Life Sci. 2005;77(19):2438-56.

Harikrishnan R, Balasundaram C, Heo MS. Inonotus obliquus containing diet enhances the innate immune mechanism and disease resistance in olive flounder Paralichythys olivaceus against Uronema marinum. Fish Shellfish Immunol. 2012;32(6):1148-54.

Mishra SK, Kang JH, Kim DK, Oh SH, Kim MK. Orally administered aqueous extract of Inonotus obliquus ameliorates acute inflammation in dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis in mice. J Ethnopharmacol. 2012;143(2):524-32.

Ko SK, Jin M, Pyo MY. Inonotus obliquus extracts suppress antigen-specific IgE production through the modulation of Th1/Th2 cytokines in ovalbumin-sensitized mice. J Ethnopharmacol. 2011;137(3):1077-82.

Yan G, Jin G, Li L, Qin X, Zheng C, Li G. Protective effects and mechanism of Inonotus obliquus on asthmatic mice. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011;36(8):1067-70.

Žaludeční obtíže

Chaga působí hojivě a ochranné na žaludeční sliznici, a to při gastritidách i vředech. Tento vliv se přičítá hlavně betulinové kyselině.

Huang, N.L. Inonotus obliquus. Edible Fungi of China 2002, 21, 7–8.

Saar M. Fungi in Khanty folk medicine. J Ethnopharmacol. 1991;31(2):175-9.

Antioxidační a protistárnoucí účinky

Antioxidační efekt a zpomalení stárnutí jdou ruku v ruce. Neboť volné radikály urychlují degenerativní procesy v oranismu, poškozují buňky, jejich DNA, napomáhají vzniku rakovinného bujení. Prováděné pokusy potvrdily, že polysacharidy, flavonoidy  i polyfenoly z Chagy jsou schopnými antioxidačními činidly. Vychytávají, redukují či neutralizují hydroxylové radikály, superoxidový aniont, peroxid vodíku aj.

Du X, Mu H, Zhou S, Zhang Y, Zhu X. Chemical analysis and antioxidant activity of polysaccharides extracted from Inonotus obliquus sclerotia. Int J Biol Macromol. 2013;62:691-6.

Zheng W, Zhang M, Zhao Y, Miao K, Pan S, Cao F, Dai Y. Analysis of antioxidant metabolites by solvent extraction from sclerotia of Inonotus obliquus (Chaga). Phytochem Anal. 2011 Mar-;22(2):95-102.

Liang L, Zhang Z, Wang H. Antioxidant activities of extracts and subfractions from Inonotus Obliquus. Int J Food Sci Nutr. 2009;60 Suppl 2:175-84.

Váha

Kontrola hmotnosti samozřejmě souvisí i s ovlivňováním hladin lipidů, což Maitake dokáže. Pokusy byly prováděny na krysách, jež byly krmeny vysokoenergetickou stravou, ta část z nich, jíž byla podána Maitake, došlo ke ztrátě, nenárůstu hmotnosti. I v případě observační studie, v níž bylo 30 respondentů, došlo u těchto při podávání Maitake ke ztrátě hmotnosti, a to až 12 kg za 2 měsíce.

Ohtsuru M . Anti-obesity activity exhibited by orally administered powder of maitake mushrooms ( Grifola frondosa ) [in Japanese]. Anshin . 1992:198-200. Yokota M . Observatory trial at anti-obesity activity of maitake mushrooms (Grifola frondosa). Anshin . 1992:202-204.

Diabetes a cholesterol

Diabetes je choroba, která se vyskytuje v populaci stále častěji, a to hlavně její typ II, tedy spojený s věkem, obezitou atd. Existují metody, jak diabetes léčit, ale přesto jsou hledány další možnosti. Takové poskytují i medicinální houby. Pokusy ověřující hypoglykemizující účinky jsou nejčastěji prováděny na hlodavcích, u nichž je diabtes indukován, např. podáním alloxanu. Podávaná Chaga e formě etanolového extraktu výrazně snižuje u těchto myší hladinu glukózy v krvi. Navíc se snižují i hladiny cholesterolu, LDL, triglyceridů aj. Naopak se upravuje a zvyšuje produkce inzulinu, neboť Chaga napomáhá dobré kondici a ozdravění buněk pankreatu zodpovědných za syntézu inzulinu. Zvyšuje též aktivitu glutation  peroxidázy.

I v případě diabetu indukovaného streptozocinem se setkáváme se stejným efektem, snížením hladiny cukrů, snížení poskožení pankreatu…

Zdá se, že hlavní roli v tomto hypoglykemizujícím efektu mají terpenoidy a steroly obsažené v Chaze.

Xu HY, Sun JE, Lu ZM, Zhang XM, Dou WF, Xu ZH. Beneficial effects of the ethanol extract from the dry matter of a culture broth of Inonotus obliquus in submerged culture on the antioxidant defence system and regeneration of pancreatic beta-cells in experimental diabetes in mice. Nat Prod Res. 2010;24(6):542-53.

Diao BZ, Jin WR, Yu XJ. Protective Effect of Polysaccharides from Inonotus obliquus on Streptozotocin-Induced Diabetic Symptoms and Their Potential Mechanisms in Rats. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:841496.

Lu X, Chen H, Dong P, Fu L, Zhang X. Phytochemical characteristics and hypoglycaemic activity of fraction from mushroom Inonotus obliquus. J Sci Food Agric. 2010;90(2):276-80.

Vědecké články o Chaga

Chaga a alergie

Chaga a monocyty

Chaga a rakovina tlustého střeva

Chaga a herpetické viry

Chaga ochraňuje před komplikacemi diabetu II

Chaga, diabetes a krevní lipidy

Visited 13 times, 1 visit(s) today

Write A Comment