Hericium (shrnutí článků)

Vědecká studie týkající se Hericia

Demence

Hericium ovlivňuje centrální nervový systém, a to včetně jeho mentálních funkcí. Tyto schopnosti byly testovány i na pacientech s lehkou demencí. U 6 ze 7 pacientů došlo k výraznému zlepšení stavu, tj. zlepšila se komunikace, porozumění i paměť. I další studie, a to na 30 pacientech, dokázala pozitivní vliv Hericia na kognitivní funkce, a to bez vedlejších účinků. Krom zlepšení mentálních funkcí zasahuje Hericium i do psychického stavu. Tlumí depresi, poruchy spánku. Testy proběhly na ženách a trvaly 4 týdny. U pacientek se zlepšila schopnost soustředění, snížila se úzkost, podrážděnost a deprese.

Mori K, Inatomi S, Ouchi K, Azumi Y, Tuchida T.Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Phytother Res. 2009;23(3):367-72.

Kawagishi H, Zhuang C, Shnidman E. The anti-Dementia effect of Lion’s Mane mushroom and its clinical application. Townsend Letter for Doctors and Patients, 2004

Nagano M, Shimizu K, Kondo R, Hayashi C, Sato D, Kitagawa K, Ohnuki K.Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Biomed Res. 2010;31(4):231-7.

Demyelinizační nemoci

Demyelinizační nemoci vedou k narušení funkce nervového systému, zpomalení, až přerušení vedení nervových vzruchů. Takto se to děje i u roztroušené sklerózy, kdy jsou vinou autoimunitních reakcí ničeny myelinové pochvy nervových vláken. Hericium se ukázalo být nápomocné i při demyelinizačních nemocech. Napomáhá procesu zrání myelinových vláken, a to díky přítomnosti NGF , nervového růstového faktoru. Snižuje však i reaktivitu imunitního systému, a tak předchází i poškození nervových vláken.

Kolotushkina E.V, Moldavan M.G, Voronin K.Y, Skibo G.G. The influence of Hericium erinaceus extract on myelination process in vitro. Fiziol Z.H. 2003;49(1):38-45.Grygansky A.P, Moldavan M.G, Kolotushkina O.V, Skibo G.G.  Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. extract effect on nerve cells. Int J Med Mushr. 2001;3(2-3):152

Kawamoto K, Matsuda H. Nerve growth factor and wound healing. Prog Brain Res. 2004;146:369–84

Neuropatie, poškození nervů, reparace a ochrana nervů

NGF, nervový růstový faktor, je velmi důležitou složkou Hericia, která napomáhá nervy chránit a reparovat. Toto dokládá např. studie na diabetických krysách, kdy vysoká hladina cukru poškozuje i nervy a v důsledku toho byly běžné stimuly vnímání bolestivě, např. tepelné, tlakové. Při podávání Hericia se u těchto krys se zvýšil práh bolesti, snížila se hladina cukrů, koncentrace volných radikálů. Došlo tedy ke zlepšení stavu nervů a snížilo se riziko jejich poškození, které se v přítomnosti vysoké glykémie a volných vysoce reaktivních kyslíkových radikálů zvyšuje.

Zhang Yi, Yang Shao-long, Wang Ai-hong, et al., “Protective Effect of Ethanol Extracts of Hericium erinaceus on Alloxan-Induced Diabetic Neuropathic Pain in Rats,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Article ID 595480, in press.

  1. C. Apfel et al. Recombinant human nerve growth factor in the treatment of diabetic polyneuropathy. Neurology. 1998;51:695-702 Long-term treatment with recombinant nerve growth factor for HIV-associated sensory neuropathy. G. Schifitto et al. Neurology. 2001;57:1313-1316

Myong Ki Kim, Woon Yong Choi, Hyeon Yong LeeNeuroprotective effect of Hericium erinaceum against oxidative stress on PC12 cells. Arch Physiol Biochem 2014 Oct 30:1-7.

Poranění nervů

Poranění nervů není ničím výjimečným. Nerv může být zhmožděný, porušený, rozdrcený či přerušený, nejčastěji v souvislosti s jiným zraněním. Hojení nervů je záležitostí dlouhodobou a mnohdy nerv nezregeneruje zcela. Hericiální nervový růstový faktor podporuje růst nervů, tedy jejich zhojování. To potvrdily mnohé provedené studie, např. u krys, jimž byl chirurgicky rozdrcen nerv inervující dolní končetinu, došlo k úplnému přerušení vedení vzruchu, což bylo ověřeno vyšetřeními vodivosti nervů a inervací svalů. Podávání Hericia pak obnovilo funkčnost nervu, což bylo sledováno dle toho, zda krysy opět mohly používat poškozenou končetinu, dále pak i histologicky, kdy se ukázalo, že Hericium zlepšilo a urychlilo regeneraci nervu.

Kah-Hui Wong, Murali Naidu, Pamela David, et al., “Peripheral Nerve Regeneration Following Crush Injury to Rat Peroneal Nerve by Aqueous Extract of Medicinal Mushroom Hericium erinaceus. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2011, Article ID 580752, 10 pages, 2011.

Ovlivnění metabolismu lipidů

Podobně jako jiné houby má i Hericuim vliv na hladiny lipidů v krvi.Pokusy jsou nejčastěji prováděny na laboratorních hlodavcích, jež jsou krmeni vysokotučnou stravou, a krom kontrolní skupiny je jim podávána i houba.Prokázalo se, že u myší, jimž bylo Hericium podáváno, nedochází k tak výraznému nárůstu hmotnosti, množství tuku a triglyceridů.

V jiném pokusu pak bylo prokázáno snížení celkového cholesterolu, LDL, fosfolipidů, atero index a aktivita jaterní HMG-CoA reduktázy, naopak vzrostla hladina HDL.Snížení hladiny lipidů v krvi jde ruku v ruce se snížením rizika rozvoje aterosklerózy i diabetu II.

Hiwatashi K, Kosaka Y, Suzuki N, Hata K, Mukaiyama T, Sakamoto K, Shirakawa H, Komai M. Yamabushitake mushroom (Hericium erinaceus) improved lipid metabolism in mice fed a high-fat diet. Biosci Biotechnol Biochem. 2010;74(7):1447-51

Yang BK, Park JB, Song CH. Hypolipidemic effect of an Exo-biopolymer produced from a submerged mycelial culture of Hericium erinaceus. Biosci Biotechnol Biochem. 2003;67(6):1292-8.

Protiinfekční účinky

Stafylokok aureus methicilin resistentní je nazývám MRSA. Je postrachem nemocničních oddělení, kde působí nozokomiální infekce. V důsledku rezistence na antibiotika je i příčinou úmrtí hospitalizovaných pacientů. Hericium obsahuje složky, jež mají anti-stafylokokové účinky. Krom stafylokoka je prokázána také účinnost proti H. pylori, který je častou příčinou vzniku gastritid a žaludečních vředů. Hericium dokáže tyto bakterie inhibovat. Dále pak byla prokázána účinnost proti E. coli, Bacillus subtilis, myší Salmonelle, ale i houbám jako Aspergilus niger, Candida albicans aj. Antibakteriální účinky mají např. diterpeny, orcinol a látky podobné fenolům ‒ hercenony.

Hericium má i protivirové účinky, jedná se např. o inhibici reverzní transkriptázy, která je nutná pro replikaci viru HIV. Za tímto efektem stojí hericiový lektin ‒ Hericium erinaceum agglutinin (HEA). Ten má navíc i imunostimulační a protirakovinné účinky.

Kim DM, Pyun CW, Ko HG, Park WM. Isolation of Antimicrobial Substances from Hericium erinaceum.   Mycobiology. 2000 Mar;28(1):33-38. English.

Wong, K.H.; Sabaratnam, V.; Abdullah, N.; Kuppusamy, U.R.; Naidu, M. (2009) Effects of cultivation techniques and processing on antimicrobial and antioxidant activities of hericium erinaceus (Bull.:Fr.) pers. extracts. Food Technology and Biotechnology, 47 (1). pp. 47-55.

Kim, Sung Phil; Moon, Eunpyo; Nam, Seok Hyun; Friedman, Mendel. Hericium erinaceus mushroom extracts protect infected mice against salmonella typhimurium-induced liver damage and mortality by stimulation of innate immune cells. J. Agric. Food Chem., 2012, 60 (22), pp 5590–5596.

Kawagishi H et al. Anti-MRSA compounds of Hericium erinaceous. Int J Med Mushr. 2005;7(3):350

Zhong Zhang, Rui-Na Liu, Qing-Jiu Tang, Jing-Song Zhang, Yan Yang, Xiao-Dong Shang. A new diterpene from the fungal mycelia of Hericium erinaceus. Phytochemistry Letters, Volume 11, March 2015, Pages 151–156.

Okamoto, K. et al., 1993. „Antimicrobial chlorinated orcinol derivatives from mycelium of Hericium erinaceus.“ Phytochemistry, vol. 34, no. 5, 1445-1446.

Shang X, Tan Q, Liu R, Yu K, Li P, Zhao GP. In vitro anti-Helicobacter pylori effects of medicinal mushroom extracts, with special emphasis on the Lion’s Mane mushroom, Hericium erinaceus (higher Basidiomycetes). Int J Med Mushrooms. 2013;15(2):165-74.

Yanrui Li, Guoqing Zhang, Tzi Bun Ng, and Hexiang Wang, “A Novel Lectin with Antiproliferative and HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitory Activities from Dried Fruiting Bodies of the Monkey Head Mushroom Hericium erinaceum,” Journal of Biomedicine and Biotechnology, vol. 2010, Article ID 716515, 9 pages, 2010.

Záněty žaludku ‒ gastritidy

V případech, kdy byla indukována gastritida, poškozena žaludeční výstelka, se ukázalo, že Hericium působí jako podpůrný hojivý prvek.  Ochraňuje buňky žaludeční sliznice před poškozením etanolem. Tento pokus byl proveden na krysách. Hericium zamezil rozvoji žaludečních vředů, léze byly značně omezené oproti krysám, které před podáním etanolu nebyla předléčené Hericiem. Extrakt totiž mimo jiné snížil totiž migraci imunitních buněk stojících za rozvojem zánětu do žaludeční sliznice.

Xu C.P, Liu W.W, Liu F.X, Chen S.S, Liao F.Q, Xu Z, Jiang L.G, Wang C.A, Lu X.H. A double-blind study of effectiveness of hericium erinaceus pers therapy on chronic atrophic gastritis. A preliminary report. Chin Med J (Engl). 1985;98(6):455-6.

Yu C.G, Xu Z.M, Zhu Q.K et al.Cytoprotective effects of Hericium erinaceus on gastric mucosa in rats. Chinese J Gastrent. 1999-02.

Abdulla M.A, Noor S, Sabaratnam V, Abdullah N, Wong K.H, Ali H.M. Effect of culinary-medicinal Lion’s Mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae), on Ethanol-induced gastric ulcers in rats. Int J Med Mush. 2008;10(4):325-330

Protirakovinnové účinky

Hericium má silné protirakovinné účinky, jednak působí přímo na rakovinné buňky, a jednak posiluje imunitní systém, aby dokázal rakovinné buňky napadat. Testy bývají prováděny přímo na buněčných kulturách nebo na hlodavcích, u nichž je rakovinné bujení indukováno, implantováno. Výsledky potvrdily, že Hericium je účinné v případě rakoviny střev u myší, kdy inhibuje metastazování do plic. Testy na buněčných kulturách, pak ukázaly, že Hericium navozuje u rakovinných buněk rakoviny tlustého střeva apoptózu a inhibuje aktivitu metaloproteináz. Další pokus pak tento závěr potvrdil a přidal další výsledky, a to, že extrakt zvyšuje cytolytickou aktivitu NK buněk, obnovuje produkci NO, fagocytózu makrofágů, ale také produkci prozánětových cytokinů jako TNF-α, IL-1β a IL-6. Neméně důležitá je pak i snížená produkce VEGF, což je spojené s omezením angiogeneze, novotvorby cév atd. Extrakt z Hericia díky vysokému podílu polysacharidů též aktivuje T lymfocyty a makrofágy. Všechny tyto aspekty vedou ke snížení metastazování, redukci nádorové hmoty aj.

Tento negativní vliv na rakovinné buňky se projevuje i v případě hepatocelulárního karcinomu. Kde působí jako prvek, který zvyšuje efektivitu léčby doxorubicinem.

Nejen solidní nádory jsou potlačovány Hericiem. Podléhají mu i leukemické buňky. V nich aktivuje kaspázy 3 a 9, což vede ke zvýšené apoptóze rakovinných buněk, zároveň u nich zastavuje buněčný cyklus, tj. proliferaci. 

Kim SP, Nam SH, Friedman M. Hericium erinaceus (Lion’s Mane) mushroom extracts inhibit metastasis of cancer cells to the lung in CT-26 colon cancer-tansplanted mice. J Agric Food Chem. 2013;61(20):4898-904.

Wang JC, Hu SH, Su CH, Lee TM Antitumor and immunoenhancing activities of polysaccharide from culture broth of Hericium spp. Kaohsiung J Med Sci. 2001;17(9):461-7.

Kim SP, Kang MY, Kim JH, Nam SH, Friedman M. Composition and mechanism of antitumor effects of Hericium erinaceus mushroom extracts in tumor-bearing mice. J Agric Food Chem. 2011;59(18):9861-9.

Lee JS, Hong EK. Hericium erinaceus enhances doxorubicin-induced apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells. Cancer Lett. 2010;297(2):144-54.

Kim SP, Kang MY, Choi YH, Kim JH, Nam SH, Friedman M. Mechanism of Hericium erinaceus (Yamabushitake) mushroom-induced apoptosis of U937 human monocytic leukemia cells. Food Funct. 2011;2(6):348-56.

Antiagregační vlastnosti

Stavy, kdy dochází ke zvýšené tvorbě trombů, jsou relativně části. Tromby nejen omezují, až zastavují průtok krve, ale také se mohou změnit v embolus a jeho části být vmeteny do cévního řečiště srdce či mozku.

V průběhu tvorby trombu dochází k agregaci trombocytů. Je tedy vhodné tuto agregaci omezit, či zastavit.  Hericium a jeho hericenony vykazují protidestičkovou aktivitu. Nejvíce pak inhibují kolagenem indukovanou agregaci.

Mori K, Kikuchi H, Obara Y, Iwashita M, Azumi Y, Kinugasa S, Inatomi S, Oshima Y, Nakahata N.Inhibitory effect of hericenone B from Hericium erinaceus on collagen-induced platelet aggregation. Phytomedicine. 2010;17(14):1082-5.

Antidiabetické účinky

Podávání Hericia prokazatelně snižuje hladinu cukrů v krvi, glykémii. Pokusy se prováděly např. na krysách, u nichž byl diabetes indukován pomocí podání streptozotocinu. Krysy, oproti krysám, které Hericium nedostávaly, měly nižší glykémii, ale také hladiny lipidů v krvi.  V jiném stejně postaveném pokusu se sledovala i koncentrace inzulinu či oxidační stres.  I zde se snížila glykémie, a navíc bylo zaznamenáno zlepšení tvorby inzulínu, snížení lipémie aj.

Jinn Chyi Wang, Shu Hui Hu, Jih Terng Wang, Ker Shaw Chen, Yi Chen Chia.Hypoglycemic effect of extract of Hericium erinaceus.Journal of the Science of Food and Agriculture Volume 85, Issue 4, pages 641–646, March 2005

Liang B, Guo Z, Xie F, Zhao A. Antihyperglycemic and antihyperlipidemic activities of aqueous extract of Hericium erinaceus in experimental diabetic rats. BMC Complement Altern Med. 2013;13:253. 

Aktivní principy a oblasti použití

Redukce zánětu u gastritidy

Klinické studie uvádějí významné zlepšení zdraví u pacientů s gastritidou během cílené doplňkové léčby Hericium. Kromě symptomů se zlepšil také výskyt zánětu a složení struktur sliznice. Nálezy německého výzkumu ukazují antimikrobiální účinek na patogen Helicobacter pylori, který je těsně spjat s gastritidou a žaludečními vředy.

Protinádorové a nádor potlačující účinky

Definované ve vodě rozpustné polysacharidy z Hericium projevují mimořádné protinádorové a antimetastatické vlastnosti. Zvyšují aktivitu makrofágů a ostatních imunocytů s ohledem na rakovinné buňky a zdá se, že jsou schopny omezovat formování metastáz. Výtažky z Hericium mají také antimutagenní účinek, který vysvětluje jejich důležitost v prevenci rakoviny.

Stimulace imunitního systému

Složky Hericia mohou zvýšit proliferaci T- a B-lymfocytů. To všeobecně posiluje imunitní systém a zvyšuje tělu vlastní obranyschopnost před antigeny.

Regenerativní účinek u nervových onemocnění

Erinaciny jsou schopny podporovat regeneraci nervových buněk a růst nervových vláken. Vědci prokázali, že určité erinaciny mohou napodobovat protein zvaný  NGF (nervový růstový faktor), který je potřebný pro vývoj a zachování důležitých nervových buněk. To dělá použití této medicinální houby zvlášť zajímavé pro Alzheimrovu chorobu, Parkinsonovu chorobu a roztroušenou sklerózu.

Psychologická regulace

Studie úspěšně demonstrovaly, že Hericium může mít pozitivní účinek na depresivní nálady, poruchy spánku, nervozitu a onemocnění související se stresem. Je podporována přírodní, zdravá rovnováha psyché.

Vědecké články o Hericiu

Hericium a fibrinolýza

Hericium a růst neuritů

Hericium v boji proti rakovině střev

Hericium a diabetem způsobená bolest

Hericium bojuje s rakovinou střev

Hericium k posílení imunitního systému

Hericium na menopauzální obtíže

Hericium proti rakovině žaludku a střev

Visited 158 times, 1 visit(s) today

Write A Comment